Fra Fællesudvalget-Ledelsesgruppen

Strandparken i Aarhus

 

 

Fællesudvalget 2017-2018

Formand:

Nikolaj Nederby Strandparken 2, 1. th.

mail@strandparken-aarhus.dk

Fællesudvalget (FU) består af repræsentanter for de 16 ejerforeninger i Strandparken. FU fungerer under de beføjelser der er fastlagt i en deklaration fra 1977 (juridisk dokument der fastsætter ejerforeningernes fællesfunktioner) samt forretningsorden fra 1997. Fællesudvalget mødes 2 gange årligt, eller yderligere ved behov. Fællesudvalgets møde i juni måned er udvalgets generalforsamling som er FU`s højeste myndighed.

FU udgør Strandparkens øverste ledelse og har ansvaret for at tage vare på de i deklarationen for området fastlagte fælles opgaver, herunder sikre at områdets fællesarealer til stadighed vedligeholdes ud fra de oprindelige intentioner og at hele området i øvrigt bevarer et smukt, ensartet præg.

Fællesudvalget fastlægger retningslinjer for anvendelse af fælles arealer og faciliteter, ligesom FU er påtaleberettiget overfor de enkelte ejerforeninger for brud på deklarationen eller hensynet til fællesskabet. FU skal samtidig sikre at Strandparken til enhver tid følger med tiden hvad angår tilpasning til lovgivningen, nye tekniske muligheder samt beboernes ønsker og behov.

 

Ledelsesgruppen (LG). FU vælger på den årlige generalforsamling formand, næstformand og en styregruppe. Formandskabet og styregruppen fungerer som en samlet ledelsesgruppe, der har ansvaret for den daglige drift af FU`s anliggender.

Der er nedsat en række arbejdsgrupper der af består at medlemmer af ledelsesgruppen samt beboere med kompetence og interesse indenfor de enkelte gruppers arbejdsområder. Arbejdsgrupperne arbejder under ansvar for LG, og arbejdsgrupperne kan ikke træffe selvstændige økonomiske dispositioner .

 

Havegruppen. Havegruppen har ansvaret for vedligeholdelse af de grønne arealer: græs, træer, buske og anden beplantning. Havegruppen forhandler kontrakten med det externe gartnerfirma der forestår arbejdet, og har løbende møder med gartneren mhp driften af de grønne områder. Havegruppen har desuden ansvaret for at de grønne områder har en tidssvarende beplantning og struktur. Havegruppen opfordrer til at Strandparkens beboere fremkommer med forslag til de grønne arealers udseende og benyttelse. Større ændringer af de grønne arealer besluttes af FU.

 

Ejendomsgruppen. Denne arbejdsgruppe tager sig af forhold vedr ejendommenes ydre og de fællestekniske faciliteter. Arbejdsgruppen skal tilse at blokkenes ensartede ydre bevares, herunder facader, flisebelægninger, cykelstativer og andre ydre faciliteter. Arbejdsgruppen har ansvaret for de at fælles tekniske faciliteter vedr vand, varme, el, kloak mv, vedligeholdes og fungerer tidssvarende. Desuden vil ejendomsgruppen etablere tilbud til de enkelte ejerforeninger som ex.: fælles forsikringsaftaler, etablering af leverandør- og håndværkerlister, med tilhørende rabataftaler. Ejendomsgruppen vil endvidere arbejde for etablering af fælles internetaftaler samt etablering af fibernet. Ejendomsgruppen vil assistere med koordinering af projekter af fælles karakter for ejendommenes ydre, herunder projektet med nye facadefarver.

 

Informationsgruppen. Denne arbejdsgruppe fungerer som et kommunikativt bindeled til beboerne. Arbejdsgruppen skal tilsikre at informationer fra myndigheder og andre instanser kommunikeres ud til beboerne. Der er etableret en hjemmeside: www.strandparken-aarhus.dk som vil udgøre det vigtigste informationsorgan. Hjemmesiden opdateres løbende , herunder med nyheder af relevans for Strandparkens beboere. Hjemmesiden gør det muligt at forslag og ideer kan diskuteres og udvikles beboerne imellem, fx via en blog.

Der skal være mulighed for at beboerne kan følge planer og fremdrift i større fællesprojekter som facedemalingsprojektet.

 

 

Kurt Rasmussen

08.09.2015

 

 

Copyright © All Rights Reserved.

 

Strand

Parken